Alkoholindex 2020

IQs Alkoholindex är en årligt återkommande undersökning om attityden till alkohol i Sverige. Sedan starten 2010 har elva mätningar genomförts.

Ladda ner rapporten (PDF)

Vad visar Alkoholindex 2020?

IQs Alkoholindex är ett samlat mått på svenskarnas attityd till alkohol, med betoning på berusningsdrickande. Indexet skapas från svaren på sju frågor om vad människor tycker är rätt eller fel när det gäller alkohol i olika situationer.

Indexvärdet för 2020 uppmättes till 63,4. Det är en svag ökning från föregående år, då indexvärdet var 62,8 och årets resultat är även det högsta uppmätta värdet sedan 2015.

Graf över Alkoholindex 2010-2020
Alkoholindex 2010-2020

Fyra förändringar i fokus

Attityder förändras långsamt och även om det övergripande resultatet har varit stabilt under de år som undersökningen har genomförts, så har det skett förändringar inom vissa områden.

Varannan svensk tycker det är helt fel att bli berusad när barn är med

Bland annat ser vi att inställningen till att bli berusad när barn är med förändrats över tid. Sedan 2010 har andelen respondenter som tycker att det är helt fel att bli berusad i en sådan situation minskat med nio procentenheter. Kvinnor har en mer restriktiv syn på berusning i närvaron av barn än män.

Läs mer i pressmeddelandet Bara varannan svensk: ”Helt fel att bli berusad kring barn”

Barnpsykologen Jenny Klefboms fem tips kring alkohol och barn

Mer accepterat att må dåligt dagen efter

I en annan av Alkoholindex frågor får respondenterna svara på hur de ställer sig till att någon gång dricka så mycket att man mår dåligt dagen efter. Vid mätningen 2020 är det 13 procent färre som anser att det är helt fel jämfört med 2010.

Alkohol och bilkörning

Sedan 2010 har andelen som anser att det är helt fel att någon gång köra bil när man druckit ett glas vin eller en öl minskat. 2010 uppgav 88 procent av respondenterna detta, jämfört med tre av fyra, 75 procent, vid undersökningen 2020. Däremot har andelen som anser att det är rätt inte ökat över tid, den ligger stadigt runt fyra procent.

Bjuda minderåriga på alkohol

Toleransen för att bjuda ungdomar under 18 år i den egna familjen på alkohol har också ökat. 2010 ansåg 56 procent att det var helt fel och 2020 tycker 39 procent samma sak. I 2020 års undersökning är det 30 procent som tycker att det är mer fel än rätt jämfört med 18 procent 2010. Generellt sätt har kvinnor och personer över 45 år en mer restriktiv hållning i frågan om att bjuda ungdomar i familjen på alkohol.

Foto: James Scott, Unsplash

Om Alkoholindex

IQs Alkoholindex är ett samlat mått på svenskarnas attityd till alkohol, med betoning på berusningsdrickande. Indexet skapas från svaren på sju frågor om vad människor tycker är rätt eller fel när det gäller alkohol i olika situationer. Samma frågor ställs sedan 2010 en gång per år till personer som är 16 år och äldre.

Undersökningen genomförs av Novus på uppdrag av IQ. 2020-års resultat är baserat på 4 189 intervjuer under perioden 15–31 maj. Ju högre indexvärde, desto mer återhållsam är attityden. Om alla svarade ”helt fel” på alla frågor skulle indexvärdet bli 100. Och om alla svarade ”helt rätt” skulle det bli 0.