Alkoholens skador i samhället

Alkoholen i samhället

Olyckor och andra skador, som kan relateras till alkohol, beräknas idag kosta vårt samhälle omkring 45 miljarder kronor per år.* Exempel på kostnader är dels de akuta, som vid olyckor, dels de medicinska som vid vård av personer med alkoholproblem. Även kostnad för sjukskrivning och bortfall i arbetstid finns med. 

Till allt detta kommer det mänskliga lidandet vid alkoholproblem och alkoholrelaterade olyckor, som naturligtvis inte går att mäta i pengar.

*Källa: CAN, Frågor och svar om alkohol 

OLYCKOR

I Sverige dör cirka 3 000 personer varje år på grund av olyckor. I lägre åldrar är olyckor den vanligaste dödsorsaken. Trafikolyckor är vanligast. Andra vanliga olyckor är drunkningar, fall och bränder.

Internationella studier visar att alkoholen svarar för 30 procent av de stora olyckskategorierna med dödlig utgång, något högre för trafikolyckor och lägre för arbetsolyckor. För olyckor med icke dödlig utgång är alkoholens roll mindre: cirka två tredjedelar av den som gäller för dödsolyckor.

Källa: Folkhälsomyndigheten, Alkohol och Hälsa 

TRAFIKEN

I Sverige är gränsen för rattfylleri 0,2 promille alkohol i blodet eller 0,1 milligram per liter utandningsluft. Om man kör med så mycket som 1,0 promille alkohol i blodet räknas det som grovt rattfylleri och då kan man dömas till fängelse.

Trafikverket har gjort beräkningar som visar att det varje timme dygnet runt görs 525 onyktra bilresor i Sverige. Det blir 4,6 miljoner om året.
Varje år dödas cirka 75 människor på grund av alkohol i trafiken.
Varje år skadas mer än 1000 människor svårt i alkohol- och drogrelaterade trafikolyckor. Ungdomar i åldern 18-24 är extra hårt drabbade eftersom de förenar sin bristande körvana och erfarenhet med alkohol.

Källa: MHF, Motormännens helnykterhetsförbund 

VÅLD OCH MISSHANDEL

Under 2012 anmäldes totalt 87 100 misshandelsbrott i Sverige. Den anmälda misshandeln har ökat sett över en tioårsperiod, men mellan 2011 och 2012 minskade de totala anmälningarna med 3 procent. Dock ökade anmälda misshandelsbrott mot kvinnor 18 år eller äldre med 1 procent från 2011 till 2012.

Antalet anmälda misshandelsbrott utomhus, ”gatuvåld”, har under flera år minskat i hela landet. Det behöver i sig inte betyda att den faktiska brottsligheten minskar. Men de senaste åren har även antalet patienter som får sjukvård för våldsbrott minskat, samtidigt som färre personer uppger att de blivit utsatta för misshandel (Nationella trygghetsundersökningen, NTU). Exempelvis har andelen 16-19-åringar, som uppger att de utsatts för misshandel, minskat från 8,4 procent åren 2005-2007 till 5,6 procent 2010-2011.

Man ska dock komma ihåg att minskningen av gatuvåld handlar om en mindre nedgång från en hög nivå.

En stor del av all anmäld misshandel är relaterad till alkohol och sker på allmän plats, oftast mellan personer som inte känner varandra sedan tidigare. Vid denna typ av misshandel är det vanligast att både offer och förövare är män. I 70 procent av fallen med misshandel på allmän plats är gärningspersonen berusad.

När misshandel sker i hemmet är det oftast en kvinna som är offret.
I cirka hälften av fallen finns alkohol med i bilden här.
När det gäller det sexuella våldet är det ännu vanligare att alkohol är inblandat. Och de flesta tonåringar som har sex fast de egentligen inte vill, eller utan skydd, är berusade.

Källor: Brå, Brottsförebyggande rådet , Vård i nära relationer