Alkoholens skador i samhället

Alkohol kan vara en källa till glädje och njutning men också till stora kostnader. Sjukdom, brott och olyckor, som kan relateras till alkohol, beräknas idag kosta vårt samhälle över 100 miljarder kronor per år. Men bakom kostnaden finns också mängder av människoöden.

Kostnader för samhället

Samhällsrådgivaren Ramboll har i en studie tittat på hur mycket alkoholen kostar det svenska samhället, men också den eventuella nytta den för med sig, för alkoholnäringen och närliggande näringar samt konsumentens egna upplevelser. Resultatet visar att jämfört med de cirka 10 miljarder som alkoholen beräknas ge i vinst landar den samhällsekonomiska kostnaden för exempelvis vård, brottsbekämpning och produktionsbortfall till följd av alkohol på ofattbara 103 miljarder kronor per år. Mer om Rambollstudien kan du läsa här.

Här är exempel på alkoholens andrahandseffekter och skador:

Vård och behandling

Alkohol ökar risken för allvarliga diagnoser såsom till exempel blodtrycks-, lever-, och cancersjukdom. Det leder också till både avsiktliga och oavsiktliga skador, och ökar risken för att drabbas av smittsamma sjukdomar (1). Under 2018 dog 1478 män och 463 kvinnor i någon alkoholrelaterad diagnos (2)*. Kostnaderna för vård och behandling för alkoholrelaterade diagnoser uppskattas till drygt 15 miljarder kronor (3).

*Avlidna i cancer orsakad av alkohol ingår inte i statistiken.

Sociala problem och skador

Det är inte bara den egna kroppen och hälsan som påverkas när man dricker. Många anhöriga tar skada när någon i familjen dricker ofta och mycket. 14 procent av befolkningen upplever sig negativt påverkade av en närståendes drickande (4). Det kan exempelvis handla om ekonomiska problem, otrygghet och utanförskap. Särskilt barn är utsatta och forskning visar att det finns en ökad risk för ohälsa och försämrade skolresultat att leva med en förälder som dricker (5). Men även utomstående kan komma till skada när någon är berusad.

Våld och misshandel

Det finns en stark koppling mellan misshandel och alkohol eller andra droger, både för gärningsmän och brottsoffer. I över 60 procent av misshandelsfallen är gärningspersonen berusade och i nästan 40 procent har även den utsatta själv varit påverkad (6).

Nästan dubbelt så många män som kvinnor riskerar misshandel. De män som utsätts gör det i regel av en okänd person på allmän plats, medan kvinnor oftare utsätts i hemmet av någon de känner (7). Ju yngre du är desto större är risken att råka ut för misshandel (8). I åldersgruppen 16-19 har 10,3 procent blivit misshandlade, därefter minskar andelen stadigt med åldern.

Polisen hanterar 162 000 alkoholrelaterade fall varje år (9) och under 2019 anmäldes 84 600 misshandelsbrott (10). Fallen har ökat sedan 2016, fram till coronapandemin då antalet anmälda fall mot män med okänd förövare sjönk medan antalet anmälda fall mot kvinnor med känd förövare ökade (11).

Samhällets kostnader för alkoholrelaterad brottslighet uppskattas till nära 10 miljarder kronor. I siffran ingår 300 miljoner för brottsförebyggande arbete, 300 miljoner för egendomsskador och drygt 9 miljarder för rättsväsendet (12).

Trafikolyckor

År 2021 dödades fyrtiosju människor i alkohol- eller drogrelaterade trafikolyckor vilket var 22 procent av alla omkomna i trafiken (13).

Trafikverkets beräkningar visar att det görs ungefär 15 000 onyktra bilresor per dag i Sverige (14). Redan vid låga promillehalter ökar risken för trafikolyckor genom att exempelvis syn, koordination och reaktion försämras (15). Forskning visar att en ökning av alkoholkonsumtionen med en liter per person och år medför cirka 11 procent fler rattfylleribrott och 8 procent fler dödsolyckor (16).

Så säger lagen

I Sverige är gränsen för rattfylleri 0,2 promille alkohol i blodet. Har föraren andra narkotiska ämnen i blodet eller är påverkad på annat sätt som förhindrad körning på ett betryggande sätt kallas det också rattfylleri. Straffet för rattfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader. Dessutom dras körkortet in i 1–12 månader (17).

Den som kör motorfordon med 1,0 promille alkohol i blodet, är avsevärt påverkad eller kör på ett sätt som innebär påtaglig fara för trafiksäkerheten gör sig skyldig för grovt rattfylleri. För det kan straffet bli fängelse i högst två år och körkortet kan återkallas i 12–36 månader (18).

Samma rattfyllerilag som gäller på våra vägar gäller även på sjön. Gränserna för sjöfylleri och grovt sjöfylleri är på 0,2 respektive 1,0 promille alkohol i blodet. På sjön är det inte bara den som kör båten som ansvarar, även den person som till exempel navigerar ombord är skyldig att hålla sig nykter. Straffet för sjöfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader och grovt sjöfylleri kan ge fängelse i högst två år (19).

Källor

 1. Folkhälsomyndigheten
 2. CAN
 3. Ramboll
 4. Folkhälsomyndigheten
 5. Folkhälsomyndigheten
 6. BRÅ (Brottsförebyggande rådet)
 7. BRÅ
 8. BRÅ
 9. Systembolaget
 10. BRÅ
 11. BRÅ
 12. Systembolaget
 13. Trafikverket
 14. Trafikverket
 15. Trafikverket
 16. Trafikverket
 17. Trafikverket
 18. Trafikverket
 19. Kustbevakningen