Alkoholens skador i samhället

Olyckor och andra skador, som kan relateras till alkohol, beräknas idag kosta vårt samhälle omkring 100 miljarder kronor per år.

Kostnader för samhället

I en studie har Ramboll tittat på hur mycket alkoholen kostade det svenska samhället 2017 och då kommit fram till 103 miljarder. En helt ofattbar summa.

Man har även räknat på de nyttor som alkohol för med sig. Mer om Rambollstudien kan du läsa här.

Olyckor

I Sverige dör cirka 3 000 personer varje år till följd av olyckor och i de lägre åldrar är det den vanligaste dödsorsaken.  Trafikolyckor är mest förekommande följt av drunkningar, fall och bränder.

Internationella studier visar att alkoholen svarar för 30 procent av de stora olyckskategorierna med dödlig utgång, något högre för trafikolyckor och lägre för arbetsolyckor. För olyckor med icke dödlig utgång är alkoholens roll mindre: cirka två tredjedelar av den som gäller för dödsolyckor.

Källa: Socialstyrelsen, Folkhälsorapport

Trafiken

I Sverige är gränsen för rattfylleri 0,2 promille alkohol i blodet. Det kallas också rattfylleri om det finns narkotiska ämnen i blodet eller om man helt enkelt är så påverkad av alkohol eller något annat så att man inte kan köra på ett betryggande sätt. Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader. Dessutom dras körkortet in i 1–12 månader. Om man kör motorfordon med 1,0 promille alkohol i blodet, varit avsevärt påverkad eller kört på ett sätt som har inneburit påtaglig fara för trafiksäkerheten räknas det som grovt rattfylleri. Straffet kan bli fängelse i högst två år och körkortet kan återkallas i 12–36 månader.*

Samma lag gäller även på sjön. Gränserna för sjöfylleri och grovt sjöfylleri är desamma som för motorfordon – 0,2 respektive 1,0 promille alkohol i blodet. Det är inte bara den som kör båten som kan ställas till ansvar, detsamma gäller även en person som till exempel navigerar ombord. Straffet för sjöfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader och grovt sjöfylleri kan ge fängelse i högst två år.**

Redan vid låga promillehalter ökar risken för olyckor genom att reaktions-, koncentrations- och uppfattningsförmåga försämras. Trafikverket har gjort beräkningar som visar att det under varje timme görs 525 onyktra bilresor i Sverige. Det blir ungefär 15 000 onyktra bilresor per dag och 4,6 miljoner om året. Av de som omkommer i trafiken har ungefär 20 procent otillåten mängd alkohol i blodet och varje år dödas ungefär 75 människor på grund av alkohol i trafiken. Årligen skadas mer än 1000 människor svårt i alkohol- och drogrelaterade trafikolyckor. Ungdomar i åldern 18-24 är extra hårt drabbade eftersom de förenar sin bristande körvana och erfarenhet med alkohol. ***

Forskning visar att en ökning av alkoholkonsumtionen med en liter per person och år medför cirka elva procent fler rattfylleribrott och åtta procent fler dödsolyckor. Om konsumtionen ökar med en procent blir ökningen av rattfylleribrotten cirka 0,6 procent. ****

Källor:
* Trafikverket
** Kustbevakningen
*** MHF, Motorförarnas helnykterhetsförbund
**** Trafikverket, Fakta om alkohol i trafiken

Våld och misshandel

Den allra vanligaste typen av misshandel är alkoholrelaterad och sker på allmän plats. Under 2016 anmäldes omkring 88 600 misshandelsbrott i Sverige och av dem rörde omkring 23 700 personer under 17 år. * Den anmälda misshandeln har ökat succesivt fram till 2011 och de senaste tre åren har antalet ökat ytterligare. 2016 ökade misshandelsbrotten med 4 procent i jämförelse med 2015; misshandel mot kvinnor var i princip oförändrad, misshandeln mot män ökade något men den största ökningen skedde i gruppen barn under 17 år som ökade med 14 procent. **

Källor:
* Brå, Brottsutveckling i Sverige
** Brå, Kriminalstatistik 2016

Allmän plats är den brottsplats som är vanligast vid misshandel, följt av arbetet eller skolan. Minst vanligt är att ett misshandelsbrott ägt rum i en bostad. Det är dock stora skillnaderna mellan könen. Män utsätts i regel för misshandel av någon okänd på allmän plats, medan misshandel mot kvinnor oftare sker i en bostad eller i arbetslivet. Genomgående och oberoende av kön på offret så är 80 procent av de misstänkta män.

En stor del av all anmäld misshandel är relaterad till alkohol. Typexemplet är en misshandel som sker på allmän plats, oftast mellan personer som inte känner varandra sedan tidigare. Vid denna typ av misshandel är det vanligast att både offer och förövare är män. I drygt 70 procent av fallen med misshandel på allmän plats är gärningspersonen berusad och i ungefär var tredje fall har den utsatta själv varit påverkad av alkohol.

Det är stora skillnaderna mellan åldersgrupperna, i åldersgruppen 20-24 har störst andel blivit utsatta för misshandel därefter blir andel mindre ju äldre åldersgrupp. Om åldersgruppen uppdelas på kön är unga män, 16-24 år framträdande där drygt 6 procent utsatts för misshandel 2016.

Sedan 2008 har anmälda misshandelsbrotten mot kvinnor ökat med 12 procent, under 2016 uppgick antalet till totalt 29 000 brott. Merparten, 63 procent, av de gällde brott som skett inomhus av en för brottsoffret bekant gärningsperson.

Anmälda misshandelsbrott mot män minskade 2013, och har sedan dess legat på ungefär samma nivå. Under 2016 anmäldes totalt 35 800 misshandelsbrott, vilket är 2 procent fler brott än 2015. Av de brotten avser ungefär två femtedelar misshandel utomhus av en för brottsoffret obekant gärningsperson.

Källa: Brå, Våld och misshandel