Samhällsrådgivaren Ramboll undersökte år 2017 hur mycket alkoholen kostar det svenska samhället och vilken nytta den kan föra med sig. Resultatet visar att jämfört med de cirka 10 miljarder som alkoholen beräknades ge i vinst, landade den samhällsekonomiska kostnaden för bland annat vård, brottsbekämpning och uteblivet arbete på grund av alkohol på 103 miljarder kronor. Läs mer om Rambolls studie här.

Vård och behandling

Alkohol ökar risken för allvarliga diagnoser såsom blodtrycks-, lever-, och cancersjukdomar. Det leder också till både avsiktliga och oavsiktliga skador, och ökar risken för att drabbas av smittsamma sjukdomar (1). Under 2018 dog 1478 män och 463 kvinnor i någon alkoholrelaterad diagnos (2)*. Kostnaderna för vård och behandling för alkoholrelaterade diagnoser uppskattas till drygt 15 miljarder kronor (3).

*Avlidna i cancer orsakad av alkohol ingår inte i statistiken.

Sociala problem och skador

Det är inte bara den egna kroppen och hälsan som påverkas när man dricker. Många anhöriga tar skada när någon i familjen dricker ofta och mycket. 14 procent av befolkningen upplever sig negativt påverkade av en närståendes drickande (4). Det kan exempelvis handla om ekonomiska problem, otrygghet och utanförskap. Särskilt barn är utsatta och forskning visar att det finns en ökad risk för ohälsa och försämrade skolresultat för barn med en förälder som dricker mycket (5).

Våld och misshandel

Det finns en stark koppling mellan misshandel och alkohol eller andra droger, både för gärningsmän och brottsoffer. I över 60 procent av misshandelsfallen är gärningspersonen berusade och i nästan 40 procent har även den som utsatts varit påverkad.

Nästan dubbelt så många män som kvinnor riskerar utsättas för misshandel. De män som utsätts gör det i regel av en okänd person på allmän plats, medan kvinnor oftare utsätts i hemmet av någon de känner. Ju yngre du är, desto större är risken att råka ut. (6)

Polisen hanterar runt 162 000 alkoholrelaterade fall varje år (7) och under 2019 anmäldes 84 600 misshandelsbrott (8).

Samhällets kostnader för alkoholrelaterad brottslighet uppskattas till nära 10 miljarder kronor. I siffran ingår 300 miljoner för brottsförebyggande arbete, 300 miljoner för egendomsskador och drygt 9 miljarder för rättsväsendet (9).

Trafikolyckor

År 2021 dödades fyrtiosju människor i alkohol- eller drogrelaterade trafikolyckor vilket var 22 procent av alla omkomna i trafiken.

Trafikverkets beräkningar visar att det görs ungefär 15 000 onyktra bilresor per dag i Sverige (10). Redan vid låga promillehalter ökar risken för trafikolyckor då exempelvis syn, koordination och reaktion försämras. (11)

Rattfylleri

I Sverige är gränsen för rattfylleri 0,2 promille alkohol i blodet. Har föraren andra narkotiska ämnen i blodet eller är påverkad på annat sätt förhindrar en säker körning, kallas det också rattfylleri. Straffet för rattfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader och indraget körkort i 1–12 månader.

Den som kör bil eller annat motorfordon med 1,0 promille alkohol i blodet, är tydligt påverkad eller kör på ett sätt som utgör en påtaglig fara för säkerheten i trafiken gör sig skyldig till grovt rattfylleri. Då kan straffet bli fängelse i högst två år och körkortet kan dras in i 12–36 månader.

Samma rattfyllerilag som gäller på våra vägar gäller även på sjön. På sjön är det inte bara den som kör båten som är ansvarig. Även den person som till exempel navigerar ombord är skyldig att vara nykter. Straffet för sjöfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader och grovt sjöfylleri kan ge fängelse i högst två år. (12)Vill du testa dina alkoholvanor eller få tips och stöd?

Alkoholprofilen

Alkoholprofilen är ett självtest där du kan få koll på dina alkoholvanor.

Testa dina vanor

ALKOHOLSNACKET

Är du orolig för en annan vuxens alkoholvanor? Ta hjälp av IQs digitala tjänst Alkoholsnacket.

Till tjänsten

Alkoholhjälpen

Alkoholhjälpen är till för dig som funderar över dina eller någon annans alkoholvanor. Här får du stöd av utbildade rådgivare, helt gratis och anonymt.

Kontakt