Andras hälsa, olyckor och våld

Det är inte bara den egna kroppen och hälsan som påverkas när man dricker alkohol. Även människor i ens närhet kan påverkas, till exempel en familjemedlem eller vän. Påverkan på andra brukar beskrivas som "passivt drickande" eller "andrahandsskador".

Andrahandsskador

En nordisk studie visar att var fjärde person har upplevt någon skada som beror på andras alkoholkonsumtion.* En grupp som drabbas hårt är barn till föräldrar som dricker för mycket. Enligt en kartläggning som presenterades 2014 uppskattas att 4-5 procent av barnen i Sverige har en förälder som fått vård för sitt missbruk och beroende.** Men även andra närstående, vänner och arbetskamrater påverkas. Livskvalitet, relationer och välmående tar skada.***

Alkohol är ofta inblandat i olyckor och beräknas internationellt svara för 30 procent av olyckor med dödlig utgång, något högre för trafikolyckor än för arbetsolyckor.****

Alkohol är inte en direkt orsak till våld men den kan utlösa våld i en situation där även mycket annat spelar in.

Källor:
Nordens Välfärdscenter, The ripple effect of alcohol – Consequences beyond the drinker
** CAN, Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård
*** Svenska Läkaresällskapet och IOGT-NTO, Alkoholens andrahandsskador
**** Folkhälsomyndigheten, Alkoholens skadeverkningar

Barn

I Sverige har man skattat att 385 000 barn har minst en förälder som dricker för mycket alkohol. Det betyder att omkring 20 procent av alla barn lever i hushåll där någon vuxen dricker så mycket alkohol att det riskerar föräldrarnas egen hälsa, så kallat riskbruk. * Dessa barns uppväxt och trygghet påverkas av föräldrarnas drickande och de löper även en ökad risk att utveckla egna missbruksproblem.**

Även barn som ännu inte är födda tar skada av alkohol. Forskare har visat att fostret påverkas av att modern dricker alkohol under alla utvecklingsstadier under graviditeten. Fostrets hjärna förefaller vara särskilt känslig för berusningsdrickande. En kvinna som är gravid ska därför avstå helt från alkohol, då det inte finns någon säker gräns för alkoholkonsumtion under graviditet utan att riskera fosterskador.*** Alkohol för heller inte med sig något positivt för amningen.****

Källor:
*Folkhälsomyndigheten, Barn i familjer med alkohol- och narkotikaproblem (2008)
** Svenska Läkaresällskapet och IOGT-NTO, Alkoholens andrahandsskador
*** Systembolaget, Alkohol under graviditet och amning
*** Livsmedelsverket, Ammande

Olyckor

I Sverige dör cirka 3 000 personer varje år på grund av olyckor. I lägre åldrar är olyckor den vanligaste dödsorsaken. Trafikolyckor är vanligast. Andra vanliga olyckor är drunkningar, fall och bränder.

Alkoholen beräknas internationellt svara för 30 procent av de stora olyckskategorierna med dödlig utgång, något högre för trafikolyckor och lägre för arbetsolyckor.

För olyckor med icke dödlig utgång är alkoholens roll mindre: cirka två tredjedelar av den som gäller för dödsolyckor.

Källa: Folkhälsomyndigheten, Alkoholens skadeverkningar

Trafikolyckor

De flesta håller med om att en förare ska vara nykter samt att alkohol inte hör ihop med bilkörning. Men verkligheten ser dessvärre annorlunda ut. I genomsnitt kör 15 000 bilister i trafiken varje dag med så hög alkoholpåverkan att de skulle  dömas för rattfylleri om det upptäcktes.

Under år 2017 omkom ungefär 80 personer i en alkohol- eller drogrelaterad olycka, vilket motsvarar drygt 30 procent av samtliga omkomna i trafiken.

Redan vid låga promillehalter ökar risken för olyckor genom att reaktions-, koncentrations- och uppfattningsförmåga försämras.

Källa: Trafikverket.

Våld

Det finns en stark koppling mellan brott och alkoholpåverkan. Både för den som utsätter någon för brott och för den som utsätts. Misshandel är den brottstyp som har starkast samband med alkohol, typfallet sker på allmän plats, oftast mellan personer som inte känner varandra sedan tidigare.

Män begår och utsätts i större utsträckning av brott då någon eller båda parter varit onyktra, i jämförelse med brott utan koppling till alkohol. I drygt 60 procent av fallen med misshandel har gärningspersonen varit påverkad av alkohol och i mer än vart tredje fall uppger de utsatta att de själva varit påverkade vid tillfället. Då alkohol är inblandat är gärningspersonen oftare äldre, mellan 25-44 år, medan de utsatta är något yngre.

I takt med att vi i Sverige oftare dricker alkohol på krogen i stället för hemma, har också misshandeln mellan män minskat i bostäder och på andra platser inomhus. Men mycket våld äger också rum i skymundan i hemmen, i nära relationer. Jämfört med våld i offentlig miljö förekommer alkohol något mindre ofta vid våld i nära relationer och när misshandel sker i hemmet är brottsoffret oftast en kvinna. Vid sexualbrott är 55 procent av gärningspersonerna påverkade av alkohol eller annan drog.

Källa: BRÅ, Brottsförebyggande rådet, Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott