Om IQ

Därför behövs IQ

Alkohol kan vara gott och öka trivseln. Men den ställer också till väldigt många problem. För de som dricker, för de som finns intill och för samhället. För att det ska finnas en motkraft – och för att få människor att reflektera över sitt drickande – finns IQ.

Vårt uppdrag

Människors inställning till alkohol påverkar var, när och hur alkohol konsumeras. Och det sätt på vilket alkohol konsumeras påverkar i sin tur de effekter, positiva och negativa, och de skadeverkningar som den kan ge.

Därför finns IQ med uppdraget:

  • Bidra till en smartare syn på alkohol som leder till att alkoholens skadeverkningar minskar.
  • Som målgrupp för IQs verksamhet står såväl enskilda individer som samhällets aktörer.

Vår vision

IQ arbetar för att förverkliga visionen om:

     Ett samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada.

Vi arbetar för att de vuxna som vill dricka, dricker alkohol på ett medvetet sätt, grundat på egen kunskap och insikt om de risker som alkohol kan innebära.

IQ vill att alkoholdrycker ska vara helt borta från vissa områden – trafiken, graviditeten, på arbetet och bland barn och ungdomar.

IQ vill dessutom att aktörer i samhället verkar för att aktivt visa att det är en restriktiv syn på alkohol som gäller i Sverige.

Vad vi gör

IQ arbetar inom tre verksamhetsområden: Kommunikation, IQs nätverk och Kunskap.

KOMMUNIKATION

Här gör IQ kampanjer och aktiviteter, riktade till enskilda människor, för att öka medvetenheten om riskerna med alkoholkonsumtion och därmed stärka en måttfull attityd till alkohol. Primär målgrupp är unga vuxna och sekundär målgrupp är tonårsföräldrar. Syftet är att uppmuntra till eftertanke och reflektion.

IQs NÄTVERK

Här finns IQ-projekten och de personer som är medlemmar i nätverket. Verksamheten innefattar nätverksträffar, andra konferenser och möten samt identifiering och diplomering av IQ-projekt.

Syftet är att få igång en folkrörelse för en smartare syn på alkohol, där många aktörer genomför aktiviteter som förebygger problem med alkohol. Syftet med nätverket i sig är att skapa ett rikstäckande forum för engagerade människor där de kan utbyta kunskap, erfarenheter och inspireras till goda insatser.

KUNSKAP

IQ tar fram ny kunskap om attityder och om olika aspekter inom alkoholfrågan, paketerar och presenterar den. Syftet är att ge människor och organisationer breddad och fördjupad kunskap samt ökad medvetenhet om alkoholens risker och den roll den spelar i Sverige, så att beslut om åtgärder och aktiviteter kan fattas utifrån en mer heltäckande bild.

Företaget IQ

IQ-initiativet AB startade i maj 2005 och har sitt kontor i Stockholm.

IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget AB.


Vi som arbetar på IQ

Juan-Pablo Roa
Juan-Pablo Roa, VD

[email:9;20;0;13;53;15;0;1;11;14;54;8;16;55;18;4;]


Linda Johansson
Linda Johansson, Projektledare Kommunikation

[email:11;8;13;3;0;54;8;16;55;18;4;]


Maria Sundström
Maria Sundström, Ansvarig verksamhetsområde nätverk

[email:12;0;17;8;0;54;8;16;55;18;4;]


Mats Mehlberg
Mats Mehlberg, Pressekreterare

[email:12;0;19;18;54;8;16;55;18;4;]


Sara Dinwiddie
Sara Dinwiddie, Projektledare Nätverk

[email:18;0;17;0;54;8;16;55;18;4;]


Selena Bahto Sehic
Selena Bahto Sehic, Assistent

[email:18;4;11;4;13;0;54;8;16;55;18;4;]


Åsa Markén
Åsa Markén, Kommunikationsansvarig

[email:0;18;0;54;8;16;55;18;4;]


Styrelse

Mikael Wallteg
Mikael Wallteg, Styrelseordförande

Mikael Wallteg är vice VD och försäljningsdirektör i Systembolaget sedan år 2002. Mikael har en bred och gedigen erfarenhet av företagsledning och detaljhandel, dels från Systembolaget, samt dessförinnan från Gröna Konsum där han var försäljningschef med ansvar för bland annat 450 butiker.


Alexandra Pascalidou
Alexandra Pascalidou

Alexandra Pascalidou är statsvetare, journalist, författare och har under de senaste 20 åren varit programledare för många tv- och radioprogram. Alexandra är också föreläsare som bland annat täcker mångfald, media och mänskliga rättigheter.


Darja Isaksson
Darja Isaksson

Darja Isaksson arbetar som strateg med fokus på digitala möjligheter, och är grundare och tidigare VD för byråerna inUse och Ziggy Creative Colony. Sitter i styrelsen för Interactive Institute och är medlem i statsministerns Innovationsråd.


Göran Johnsson
Göran Johnsson

Göran Johnsson var förbundsordförande i Metall 1993-2005. Han är ordförande i Produktionslyftet, Vinnovaprogrammet Hållbar Produktionsteknik, Nätverket Arbetsplatsnära FoU, Rådhusgruppen City samt styrelseledamot i Elanders AB.


Jens Nordfält
Jens Nordfält

Jens Nordfält är assisterande professor vid Handelshögskolan i Stockholm, grundare av och tidigare rektor för Center for Retailing och forskningsansvarig vid ICAs forskningsstiftelse, Hakon Swenson Stiftelsen. Syftet är att arbeta för att höja statusen och utbildningsnivån inom handeln. I de flesta fallen handlar Jens forskning om konsumenternas beteende.


Peter Allebeck
Peter Allebeck

Peter Allebeck är professor i socialmedicin vid Karolinska Institutet, och ägnar sig huvudsakligen åt forskning om alkohol och narkotika. Han är också läkare vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin inom Stockholms läns landsting, där han bidrar till folkhälsoarbetet i landstinget. Sedan 2014 arbetar han halvtid som huvudsekreterare på Forskningsrådet för arbete, hälsa och välfärd (Forte).


Peter Settman
Peter Settman

Peter Settman grundade 1989 produktionsbolaget Baluba där han var verksam under 25 år. Idag är han VD och Creative Director på det nystartade produktionsbolaget Brain Academy som skapar och finansierar både svenskt och internationellt drama.