Hur vi behandlar personuppgifter

IQ-initiativet AB, org.nr 556680-9892, med postadress, BOX 3653, 103 59 STOCKHOLM, (”vi”, ”oss” och ”vår”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av att det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse och för att fullgöra vår rättsliga förpliktelse som följer av tillkännagivande (2012:623) av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten (”avtalet med staten”).

Det allmänna intresset utgörs av att lämna information till allmänheten om de risker som är förenade med konsumtion av alkoholdrycker.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Det övergripande ändamålet med all vår behandling är att informera om vår och Systembolagets verksamhet och fullgöra vår och Systembolagets rättsliga förpliktelse enligt avtalet med staten att lämna information till allmänheten om de risker som är förenade med konsumtion av alkoholdrycker.

Nätverk, IQ-projekt och nyhetsbrev

Dina personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du ansöker om att gå med i vårt nätverk eller om att bli ett IQ-projekt behandlas för ändamålen att administrera ditt medlemskap, göra olika utskick såsom enkätundersökningar och bjuda in till events och seminarium.

Dina personuppgifter som du lämnar till oss i samband med prenumeration av vårt nyhetsbrev behandlas för ändamålet att göra utskick av vårt nyhetsbrev och enkätundersökningar.

I det fall du har en yrkesroll som är strategiskt viktig för vår verksamhet och alkoholförebyggande arbete kan vi även inhämta dina personuppgifter från exempelvis din arbetsgivares webbplats. Ändamålet är då att kunna fullgöra vårt uppdrag enligt avtalet med staten.

Alkoholprofilen.se

Alla svar i Alkoholprofilen är helt anonyma.

Enkätundersökningar

Om du deltar i en enkätundersökning får vi endast ta del av resultatet från undersökningen i aggregerad form och kan inte utifrån denna information identifiera dig.

Tonårsparlören

Via Statens personadressregister, vilket är en allmän tillgänglig källa, inhämtar vi uppgifter om för- och efternamn på barn och vårdnadshavare, adress, postnummer, ort och telefonnummer för ändamålen att distribuera vår handbok om ungdomar och alkohol (Tonårsparlören) samt för att följa upp och utvärdera kommunikationsinsatsen genom telefonintervjuer.

Sociala medier

Dina personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du interagerar eller kommunicerar med oss via sociala medier behandlas för ändamålen att höja medvetenheten kring alkoholkonsumtion och för att du ska reflektera kring din egen alkoholkonsumtion.

Om det är ett krav att lämna dina personuppgifter till oss

Det är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav att lämna dina personuppgifter till oss. Du är inte heller skyldig att lämna dina personuppgifter till oss. Däremot, om du inte lämnar dina personuppgifter kan det komma att inverka på möjligheten för dig att ta del av vår information eller delta i våra evenemang.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträden. Vi lämnar ut dina personuppgifter till distributörer av vårt informationsmaterial och kommunikationsbyråer vid framtagande av sådant material. Våra IT- och systemleverantör vilka tillhandahåller drift, utveckling samt support för våra system och molntjänster har åtkomst till dina personuppgifter.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, i form av standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield, som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som vi vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta vårt och Systembolaget AB:s dataskyddsombud.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut.

Om du avslutar din prenumeration på vårt nyhetsbrev eller väljer att gå ur vårt nätverk raderar vi dina personuppgifter. Dina kontaktuppgifter som du lämnat till oss i samband med ansökan om att bli ett IQ-projekt raderas efter två år från att projektet blivit publicerat på iq.se. Om vi inhämtar dina personuppgifter från exempelvis din arbetsgivares arbetsplats med anledning av att du har en yrkesroll som är strategiskt viktig för vår verksamhet och alkoholförebyggande arbete sparar vi endast dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag enligt avtalet med staten.

Om du beställer informationsmaterial via vår webbshop eller om vi beställt utskick av informationsmaterial till dig anonymiseras dina personuppgifter inom två arbetsdagar efter distribution av beställningen.

Om vi inhämtar dina personuppgifter via Statens personadressregister för distribution av Tonårsparlören samt uppföljning och utvärdering av kommunikationsinsatsen raderas dina personuppgifter inom två arbetsdagar efter avslutat uppdrag.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig (registerutdrag) samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta vårt och Systembolaget AB:s dataskyddsombud per telefon via Systembolaget AB:s växel 08 – 503 300 00 eller e-post via dataskyddsombud@systembolaget.se.