Förebyggande arbete

Stora värden – både ekonomiska och mänskliga – finns i att så långt som möjligt undvika att alkoholen skadar. Därför satsar både samhällets aktörer och frivilliga organisationer på att förebygga problem och skador som orsakas av alkohol.

En samlad strategi

Sverige har under 2016-2020 haft en samlad strategi för hur län, landsting och kommuner ska arbeta för ett samhälle utan narkotika och dopning och för minskade skador från alkohol, tobak och spel.

I mars 2021 presenterade regeringen förslag till ny strategi för perioden 2021-2025, som även innefattade spelpolitiken. Men den röstades i juni 2021 ner i riksdagen. Det är inte klart när ett nytt förslag kommer att presenteras.

Ungdomar viktiga att nå 
En viktig del av det alkoholförebyggande arbetet är att stärka skydd och motverka risker, speciellt när det gäller barn och unga. Det kan till exempel handla om att anordna drogfria aktiviteter för ungdomar så att färre söker sig till sammanhang där alkohol eller andra droger finns.

Att förändra attityder och normer som påverkar hur vi  människor förhåller oss till alkohol och andra droger, är en annan viktig del. Likaså arbete för en mer jämlik hälsa och bättre levnadsvillkor för alla. 

Hos Folkhälsomyndigheten kan du läsa mer om det alkohol-och drogförebyggande arbetet i Sverige.

Tillsammans mot alkoholens skador
Det är Länsstyrelsen som samordnar lokalt alkoholförebyggande arbete genom utbildning och stöd till kommuner.  

Samtidigt som de långsiktiga målen är desamma, ser arbetet olika ut i landet. Vilka utmaningar och möjligheter som finns lokalt, spelar stor roll. Ofta samarbetar kommunen med skolan, ideella föreningar och privata initiativ. 

De flesta kommuner har anställt personer som samordnar förebyggande arbete. Kontakta din kommun om du har frågor om hur arbetet ser ut där du bor.