Förebyggande arbete

Stora värden – både ekonomiska och mänskliga – finns i att så långt som möjligt undvika att alkoholen skadar. Därför satsar både samhällets aktörer och frivilliga organisationer stora resurser på att förebygga problem och skador som orsakas av alkohol.

Gemensamt arbete för att förebygga alkoholens skador

På ett övergripande plan har Riksdagen beslutat om en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. Strategin tydliggör vad län, landsting och kommuner ska arbeta för att uppnå de långsiktiga mål som satts upp. Även frivilliga organisationer ses som viktiga aktörer och samverkan uppmuntras.

Mycket av det engagemang som finns i samhället idag syftar till att värna barn och ungdomar.

Lokalt samordning av insatser

Alkohol- och drogpolitiska program samt handlingsplaner finns i många kommuner och landsting. De flesta kommuner har anställt personer som samordnar det lokalt förebyggande arbetet. Det finns numera också en ökande kunskap om vilka åtgärder som fungerar. Kontakta din kommun om du har frågor om hur det alkoholförebyggande arbetet ser ut där du bor.

Hos Folkhälsomyndigheten kan du läsa mer om hur det alkohol-och drogförebyggande arbetet samordnas i Sverige.