Förebyggande arbete

Stora värden – både ekonomiska och mänskliga – finns i att så långt som möjligt undvika att alkoholen skadar. Därför satsar både samhällets aktörer och frivilliga organisationer på att förebygga problem och skador som orsakas av alkohol.

Sveriges riksdag kommer att besluta om en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings, tobaks -, och spelpolitiken 2021-2025. Strategin beskriver hur län, landsting och kommuner ska arbeta för ett samhälle utan narkotika och dopning och för minskade skador från alkohol och tobak. I det här arbetet har också frivilligorganisationer stor betydelse.

Ungdomar viktiga att nå 
En viktig del av det förebyggande arbetet är att stärka skyddsfaktorer och motverka risker. Det kan till exempel handla om att anordna drogfria aktiviteter för ungdomar så att färre söker sig till sammanhang där alkohol eller andra droger finns. Mycket av engagemanget inom förebyggande arbete är för att skydda barn och unga från att fara illa.

Att förändra attityder och normer som finns i samhället och som påverkar hur människor förhåller sig till alkohol och andra droger, är en annan viktig del av det förebyggande arbetet. Likaså arbete för en mer jämlik hälsa och bättre levnadsvillkor för alla. 

Hos Folkhälsomyndigheten kan du läsa mer om det alkohol-och drogförebyggande arbetet i Sverige.

Tillsammans mot alkoholens skador
Det är Länsstyrelsen som samordnar det lokalt alkoholförebyggande arbetet genom utbildning och stöd till kommuner.  

Samtidigt som de långsiktiga målen är desamma, ser arbetet olika ut i landet. Vilka utmaningar men också möjligheter som finns lokalt, spelar stor roll. Ofta samarbetar kommunen med skolan, ideella föreningar och privata initiativ. 

De flesta kommuner har anställt personer som samordnar det förebyggande arbetet. Kontakta din kommun om du har frågor om hur arbetet ser ut där du bor.

På IQ uppmärksammar vi insatser som andra genomfört och som bidragit till att förebygga eller minska problem kopplat till alkohol. Kika in i vår idébank med IQ-projekt för att inspireras av dessa.