Projekt 1317

I Childrens Program blir en obegriplig värld begriplig för barnen

Förebyggande stödprogram för barn som växer upp i familjer med alkoholism eller annat drogberoende.

Att låta barn få möjligheten att arbeta tillsammans med sin förälder under två dagar är utgångspunkten i Childrens Program Sveriges verksamhet för att åstadkomma en fördjupad insats för ett ökat familjeperspektiv i beroendevården. Resultatet? Relationerna mellan barn och föräldrar har utvecklats och deltagarna har fått tydliga verktyg för att förbättra sin kommunikation i familjen.

– Vi vill arbeta intensivt med förebyggande insatser riktat till barn 7-12 år som levt i familjer där det förekommit missbruk och beroendeproblematik. Barnen får möjlighet att arbeta tillsammans med sin förälder under två hela dagar där frågan ”Hur det blev för mig när pappa eller mamma drack” är utgångspunkten, berättar Lars Lewert verksamhetsledare för projektet Childrens Program.

Bakgrund:
Vi vet att vart femte barn, eller minst 385.000, lever i familjer där det finns risk- missbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen i dessa familjer försöker förstå och begripa en väldigt obegriplig hemmasituation. Projektledarna för Childrens Program insåg de att det fanns ett glapp i det stöd som erbjuds barn till missbrukare i Sverige. Det som oftast erbjuds är stödgrupper, där barn och unga har möjlighet att träffas och bearbeta sina upplevelser av att växa upp med missbruk i familjen. Det som inte fanns var familjeperspektivet, där barn och föräldrar får mötas och ges möjlighet att arbeta med kommunikation och relationer inom familjen. Childrens Program är manualbaserat och metoden är hämtad från Hazelden Betty Ford Foundation i USA där programmet har verkat framgångsrikt under närmare 40 år.

Childrens Program har ett starkt föräldra- och barnperspektiv och arbetar förutom med att avlasta skuld, skam och den dolda hemligheten hos barnen, också med att ge verktyg för att förbättra relationerna och kommunikationen i familjen. Det unika med detta program är att barn och föräldrar får mötas under trygga förhållanden, där barnen får en möjlighet att uttrycka hur missbruket av alkohol eller andra droger påverkat deras liv.

Programmet började som ett pilotprojekt under tre år med stöd av Folkhälsomyndigheten, men står nu på egna ben efter en mycket positiv utvärdering genomförd av ett forskarteam från Örebro universitet under 2015-2017. Idag verkar Childrens Program Sweden som en insamlingsstiftelse.

Syfte:
Projektet startades för att åstadkomma en fördjupad insats för ett ökat familjeperspektiv i beroendevården. Genom att arbeta intensivt med förbyggande insatser riktade till små barn, mellan 7-12 år som levt i familjer där det förekommit missbruk och beroendeproblematik.

Genomförande:
Pilotprojektet har bedrivits i Sverige under tre år med 160 deltagande personer, 94 barn och 66 föräldrar. Projektet har följts av ett forskarteam från Örebro universitet under hela den bedrivna perioden med utgångspunkt i tre nyckelfaktorer; hälsa, motståndskraft och metod. Värvning av barnen har skett direkt vid inskrivning för behandling av vårdsökande vuxna vid socialtjänst, behandlingshem som Rockesholm, Nämndemansgården och Korpberget, Uppsala, Tierp, Örebro och Kramfors kommun.

Barnen får själva rita teckningar eller skriva berättelser som sedan delas med föräldrarna, som äger problemet. Alla föräldrar är tillfrisknande alkoholister som genomgått en primärbehandling, antingen i öppenvård eller på internat.

Genomförandet hålls av Lars Lewerth och Helén Olsson, licensierade instruktörer och utbildade vid Hazelden Betty Ford Center.

Resultat:
Det förebyggande arbetet har gett ett förväntat resultat. Tidiga insatser har visat sig ge en ökad motståndskraft och förståelse hos barnen. Även relationerna mellan barn och föräldrar har förändrats och deltagarna har fått verktyg för att förbättra sin kommunikation i familjen. Alla har fått uppleva hur det känns när ingenting är hemligt längre.

Barnen som deltar har fått förnyade kunskaper om beroende. Vad beroende står för, vad som händer när man är beroende och att det aldrig kan vara deras fel att deras förälder är beroende. Detta sammantaget leder till att skuld och skam förminskas. Även insikten att barnen varken bota eller kontrollera sin förälder eftersom det inte är deras ansvar, samt att de får känna hopp och att det finns andra vuxna runt omkring dem som också kan hjälpa till om något skulle hända. Childrens Program gör en obegriplig värld mer begriplig.

Resultatet är bättre än förväntat vilket finns redovisat i slutrapporten ”Från Riskgrupp till friskgrupp. Barn i familjer med missbruksproblem. Örebro Universitet 2018

Fem kriterier för att kunna IQ-certifiera ditt projekt

  • Förebygger eller minskar alkoholproblem

  • Genomförd i Sverige

  • I första hand inriktad på egen verksamhet eller närområde

  • Konkret handling, inte enbart en information

  • Tydlig nog att berätta om och förstås av andra

  • Ansök att bli certifierad