Projekt 1279

ANDTcoach-metoden i Västerås stad

Utbildning inom ANDT-frågor gav professionella högre kunskapsnivå och verkningsfulla arbetssätt.

Många verksamheter i Västerås som arbetar direkt eller indirekt med barn och ungdomar efterfrågar kunskapsökning om ANDT-frågor (alkohol, narkotika, dopning och tobak). De har även ett behov av tryggare och säkrare arbetssätt i frågorna. Därför har Förebyggarcentrum (Västerås stad) i samverkan med IRIS-verksamheten och polisen, utformat en två dagars utbildning som kallas ANDTcoach-metoden. Ett projekt som löpt under åren 2015 till 2017. Metoden riktar sig till professionella och beslutsfattare för att ge personerna spetskompetens i ANDT-frågor.

Projektets huvudmål är att utveckla projektet, implementera insatser och utvärdera om ANDTcoach-metoden gett resultat. För att nå dit är projektets delmål att utbilda 140 ANDT-coacher inom offentlig sektor, civilsamhället och politiken samt beslutsfattare. Det sista delmålet är att utforma en manual för att sprida och implementera metoden i andra kommuner.

Förhoppningen är att ANDT-coacherna kan förmedla information och kunskap från utbildningen i sina respektive verksamheter och vara ett stöd för kollegorna, säger Ammi Karlsson Pye, samordnare på Förebyggarcentrum i Västerås och ANDT-coach.

Utbildning och kontakt i nätverk
Personal från grund- och gymnasieskola, fritidsgårdar, familjecentrum, fältverksamhet och Förebyggarcentrum utbildades i statistik och fakta utifrån forskning gällande risker med ANDT, arbetssätt vid misstanke av konsumtion och argument mot ANDT att kunna bemöta ungdomar med. Därefter har projektgruppen genomfört träffar två gånger per år med alla ANDT-coacher, så kallade boostrar, för att inhämta ny kunskap och för att diskutera ANDT-relaterade dilemman. Varje booster har haft ett tema och på alla träffar har projektgruppen tagit in en extern föreläsare. Under projekttiden har två nya nätverk bildats, ANDT i undervisningen och lokala områdescoacher. Förebyggarcentrum har kontinuerligt förmedlat information, forskning och statistik till coacherna som också har haft möjlighet att kontakta Förebyggarcentrum vid behov av ytterligare stöd.

Länsstyrelsen i Västmanland har tillsammans med Förebyggarcentrum även genomfört extra ANDT-coachutbildningar till personal som arbetar på HVB-hem för ensamkommande barn och unga i Västerås samt till andra kommuner. Utbildningarna har genomförts då HVB-hemmen efterfrågat en riktad utbildning till deras personal.

Fler ANDT-coacher med högre kunskapsnivå
Totalt utbildades 319 ANDT-coacher i Västerås stad, vilket överträffade projektets utsatta mål. Mätningar av utbildningens effekter visar att coacherna har högre kunskap inom respektive del av ANDT och upplever ökad trygghet inför att bemöta frågor om preparaten.

Utbildningen har också visat sig vara användbar för de deltagande. När projektet utvärderades uppgav coacherna att de har kunnat tillämpa de nyvunna teoretiska kunskaperna och praktiska färdigheterna i sina verksamheter.

Under åren som Västerås stad arbetat med satsningen ANDT-coacher ser de även positiva resultat kring ungas alkoholkonsumtion. Den årliga undersökningen Liv och hälsa ung som genomförs av Region Västmanland visar att användandet av alkohol för ungdomar i årskurs 9 och på gymnasiet har minskat mellan åren 2014 och 2017. Undersökningen visar att den största minskningen gäller för tjejer på gymnasiet. Mellan åren 2014 och 2017 har 24 procent färre tjejer aldrig druckit så mycket alkohol att de känt sig berusade.

Stort intresse kring metoden
Projektgruppen har skapat en ANDT-coachmanual för att kunna sprida och implementera metoden i andra kommuner. Ett flertal andra kommuner har visat intresse för arbetet med ANDT-coachutbildningen. Gävleborg, Sörmland och Dalarna har genomfört utbildningen i egen regi utifrån den manual som tagits fram. För att fler ska kunna inspireras kommer manualen att finnas tillgänglig via Förebyggarcentrum.

 Projektets styrka är det konkreta utbildningskonceptet och det strukturerade efterarbetet som gör att deltagarna i nätverket vet vad de ska göra, hur de ska göra och att de faktiskt gör det. Vi delar mer än gärna med oss av manualen och hoppas få chans att sprida den till fler kommuner, säger Ammi Karlsson Pye.