Attityden till alkohol i samhället

Sedan 2010 har vi på IQ undersökt svenskarnas attityder till alkohol, sammanfattade i rapporten Alkoholindex. I årets index syns en fortsatt utveckling mot en mer tillåtande attityd till alkohol.

Ladda ner rapporten (PDF)

Det här visar årets Alkoholindex

Utifrån de svar som samlas in via undersökningen i Alkoholindex skapas tre attitydgrupper: Tillåtande, Måttfull och Återhållsam. En trend under de senaste åren är att andelen måttfulla ligger i princip oförändrad medan gruppen tillåtande ökar och gruppen återhållsamma minskar.

Årets Alkoholindex visar en fortsatt utveckling mot en mer tillåtande attityd till alkohol jämfört med föregående års undersökning.

Såväl kvinnor som män visar en mer tillåtande attityd till alkohol, även om männen fortsatt är mer tillåtande. Utvecklingen mot en mer tillåtande attityd drivs framför allt av yngre män i åldrarna 16–29 år och kvinnor i åldrarna 30–44 år, vars attityder förändrats mest sedan 2016.

Mellan åren 2014–2016 syntes en utveckling mot en mer återhållsam attityd till alkohol hos den yngsta ålderskategorin (16–24 år). I IQ:s Alkoholindex 2017 har denna utveckling vänt och går istället mot en mer tillåtande attityd bland unga vuxna.

Mer återhållsam attityd till vardagsdrickande

Sedan 2014 följer vi också svenskarnas attityder till vardagskonsumtion av alkohol genom Vardagsindex. Utvecklingen i Vardagsindex visar en mer återhållsam attityd till vardagsdrickande. Vardagsindex stiger något från föregående år, från 45,6 till 46,3 enheter och går då i motsatt riktning från Alkoholindex, som minskar. Samtidigt går attityden bland de yngre ålderskategorierna i en mer tillåtande riktning jämfört med år 2016, medan man i de äldre ålderskategorierna går i motsatt riktning.

Om IQs Alkoholindex

IQs Alkoholindex är ett samlat mått på människors attityd till alkohol, med betoning på berusning. Indexet skapas från svaren på nio frågor om vad människor tycker är rätt eller fel när det gäller alkohol i olika situationer.

Frågorna ställs sedan 2010 en gång per år och besvaras av 2000 personer, 16 år och äldre. Ju högre index, desto mer återhållsam är attityden. Om alla svarade ”helt fel” på alla frågor skulle indexvärdet bli 100. Och om alla svarade ”helt rätt” skulle det bli 0. Undersökningen genomförs av Novus.