Alkoholindex 2019

Under tio år har IQ årligen kartlagt svenskarnas attityder till alkohol och presenterat dessa i rapporten Alkoholindex. På övergripande nivå syns inga större attitydförändringar men på ett par områden har det skett en förändring under dessa år.

Ladda ner rapporten (PDF)

Alkoholindex 10 år

IQs Alkoholindex är ett samlat mått på människors attityd till alkohol, med betoning på berusning. Indexet skapas från svaren på nio frågor om vad människor tycker är rätt eller fel när det gäller alkohol i olika situationer. Det högsta indexvärdet på 65,6 uppmättes 2013 och 2018 var värdet som lägst, 61,4. 2019 är värdet 61,6.

De måttfulla blir fler

Svaren i Alkoholindex sammanfattas i tre olika attitydgrupper: tillåtande, måttfulla och återhållsamma. Sett över en tioårsperiod har andelen måttfulla ökat, från 36 procent år 2010 till 42 procent 2019.

Färre tar avstånd från att bjuda tonåringar på alkohol

Även om det totala indexvärdet har varit relativt oförändrat under tioårsperioden, har det skett förändringar inom ett antal delfrågor och områden. Bland annat är det allt färre som tycker att det är helt fel att bli berusad när barn är med och att bjuda minderåriga i den egna familjen på alkohol. Män har generellt sett en mer tillåtande inställning än kvinnor.

Unga allt mer återhållsamma

De yngsta i undersökningen blir allt mer återhållsamma till alkohol. 2010 svarade 70 procent av 16-24-åringarna att det var rätt att emellanåt dricka och känna sig påverkad, jämfört med 52 procent 2019. Andelen som tycker det är rätt att ibland bli berusad på privata fester har minskat från 82 till 61 procent under samma period.

Mindre accepterat att bli berusad på restaurang och firmafesten

Färre tycker att det är rätt att bli berusad i sociala sammanhang, som till exempel på restaurang eller firmafesten. Andelen som tycker att det är rätt att bli berusad under en middag på restaurang har sedan 2010 minskat från 18 till 10 procent. Samtidigt tycker allt fler att det är fel, 57 procent 2010 jämfört med 63 procent 2019. En liknande utveckling syns i frågan om att emellanåt bli berusad på en firmafest.

Om Alkoholindex

Unga vuxna skålar med glas
Foto: Johnérs bildbyrå

IQs Alkoholindex är ett samlat mått på svenskarnas attityd till alkohol, med betoning på berusning. Indexet skapas från svaren på nio frågor om vad människor tycker är rätt eller fel när det gäller alkohol i olika situationer. Frågorna ställs sedan 2010 en gång per år till personer 16 år och äldre. Ju högre index, desto mer återhållsam är attityden. Om alla svarade ”helt fel” på alla frågor skulle indexvärdet bli 100. Och om alla svarade ”helt rätt” skulle det bli 0. Undersökningen genomförs av Novus och resultatet 2019 är baserat på 4 141 intervjuer.