Alkohol och arbetslivet

Arbetslivet är en viktig arena för att förebygga problem med alkohol och andra droger. På nationell nivå har flera viktiga initiativ tagits. Och många offentliga och privata arbetsplatser har idag policyprogram för att förebygga och öka beredskapen att hantera alkoholproblem.

Alkoholens risker på arbetet

Alkoholproblem kan leda till ökad risk för ohälsa bland anställda, risk för olyckor och arbetsrelaterade skador, ökad frånvaro samt en negativ effekt på arbetsmiljön i stort. Sammantaget kan dessa risker leda till ökade kostnader för såväl samhället, arbetsgivaren som den enskilde. Kostnaderna på en genomsnittlig arbetsplats enbart för nedsatt produktivitet bland de som har en riskfylld eller skadlig alkoholkonsumtion beräknas till 4% av lönesumman. (1)

Arbetsgivarens skyldighet

Arbetsmiljölagen (AML) ger arbetsgivaren långtgående ansvar att se till att arbetsmiljön är trygg och säker. Arbetsmiljöverkets författningssamling poängterar att arbetsgivaren regelbundet ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.

Det finns med andra ord ett lagstiftat ansvar för en arbetsgivare att aktivt bedriva ett alkohol- och narkotikapreventivt arbete. En skriven alkohol- och narkotikapolicy är mot den bakgrunden ett viktigt redskap för arbetsgivaren att i samråd med de fackliga organisationerna klargöra vilka spelregler som gäller på arbetsplatsen.

Källor

  1.  Alna.se