Sverige och Europa

Alkoholkonsumtion i Sverige

HUR MYCKET DRICKER VI I SVERIGE?

Den totala alkoholkonsumtionen har under sen senaste 10-årsperioden minskat, men vi dricker fortfarande betydligt mer alkohol än i mitten av 1990-talet. Under åren kring det senaste sekelskiftet ökade alkoholkonsumtionen i Sverige dramatiskt.

Rekordåret 2004 drack svenskarna i genomsnitt 10,5 liter ren alkohol per person (personer 15 år och äldre). Därefter har den genomsnittliga årskonsumtionen minskat till ca 9,1 liter år 2012. Efter nästan tio år med minskande alkoholkonsumtion i Sverige ökade konsumtionen under 2013 till ca 9,7 liter ren alkohol och under 2014 sjönk konsumtionen till ungefär 9,3 liter, vilket är en minskning med ca 4 procent jämfört med 2013. Den totala konsumtionen låg under 2016 på en något lägre nivå jämfört med de två tidigare åren, konsumtionen uppgick till ungefär 9 liter under 2016.   

Källa: CAN, Konsumtionen av alkohol 2014 och Alkoholkonsumtionen i Sverige 2016

Vi kan se ett mönster i vuxnas alkoholvanor: de som dricker alkohol uppger att de gör det allt oftare. De som dricker alkohol gör det i genomsnitt drygt 5 dagar/månad och en dag i månaden då alkohol intensivkonsumeras (mer än fem standardglas vid samma tillfälle). Utvecklingen har varit relativ stabil under perioden 2005-2014, efter viss minskning ökade konsumtionen under 2014 till den högsta notering för hela perioden.  

Konsumtionen är ojämnt fördelad. Yngre vuxna dricker mer än äldre och män dricker mer än kvinnor. Och för många innebär drickande en stor risk. Yngre dricker alkohol under minst antal dagar under en månad. Antalet dagar man dricker alkohol ökar succesivt ju äldre vi blir. Men mönstret är det motsatta då det gäller berusningsdrickande, där är var tredje dryckestillfälle ett med berusningsdrickande bland de yngre.

Källa: CAN, Ingen dricker som Svensson

RISKBRUK KAN LEDA TILL STÖRRE PROBLEM

Över 440 000 människor i Sverige har ett missbruk av alkohol eller alkoholberoende. Det omfattar  ungefär 320 000 människor som är alkoholberoende och omkring 130 000 som har ett missbruk av alkohol.*  Av alla dödsfall i världen orsakas ungefär sex procent av alkohol. Trots att ungefär hälften av jordens befolkning inte dricker alkohol bedöms det vara den tredje största riskfaktorn, efter tobaksbruk och högt blodtryck, rörande ohälsa och för tidig död.** 

Källa:*CAN
**Folkhälsomyndigheten

Det är inte bara den egna kroppen och hälsan som påverkas när man dricker. Människor i ens närhet påverkas också, till exempel när någon i en familj dricker ofta och mycket eller att någon är berusad och skadar andra. Du hittar mer information om det under rubriken alkohol & hälsa

HUR MYCKET DRICKER VI I EUROPA?

Europa står för ungefär en fjärdedel av den totala alkoholkonsumtionen i världen samtidigt som vi utgör drygt 15 procent av världens vuxna (15 år och äldre) population. Alkoholkonsumtionen ser olika ut i de olika delarna av Europa. I Norden och Östeuropa konsumeras alkohol mer sällan men större mänger per gång än i Sydeuropa. Vi i Europa dricker mest alkohol i världen, drygt 11 liter ren alkohol per vuxen och år. 

Källa: WHO, Global status report of alcohol and health 

VAD DRICKER VI?

Vin står för den största andelen med 42 procent av den totala alkoholkonsumtionen 2014. På andra plats kommer starköl med 30 procent, därefter följer spritdrycker (21 procent) samt folköl, starkvin och cider.

Källa: CAN, Hur mycket dricker svensken?