Förebyggande arbete

Alkoholen i samhället

Stora värden – både ekonomiska och mänskliga – finns i att så långt möjligt undvika att alkoholen skadar. Det är därför naturligt att både samhällets aktörer och frivilliga organisationer satsar stora resurser på att förebygga problem och skador som orsakas av alkohol. Mycket av det engagemang som finns i samhället idag syftar till att värna barn och ungdomar.

På ett övergripande plan har Riksdagen beslutat om en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. Strategin tydliggör vad län, landsting och kommuner ska arbeta för att uppnå de långsiktiga mål som satts upp. Även frivilliga organisationer ses som viktiga aktörer och samverkan uppmuntras.

Alkohol- och drogpolitiska program samt handlingsplaner finns i många kommuner och landsting. De flesta kommuner har också anställt samordnare för det lokala förebyggande arbetet. Det finns numera också en ökande kunskap om vilka åtgärder som fungerar.